СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ КАВУНА М.Э. за 2007-2010 гг.  

2007

158. Українське місто та урбанізаційний процес у добу «соціалістичної модернізації» 1920 – 1930-х рр.: теоретико-методологічні проблеми дослідження // Вісник Дніпропетровського університету. – Д., 2007. – № 6. – Серія «Історія та археологія». – Вип. 15 / Ред. кол.: С. І. Світленко (гол. ред.) та ін. – С. 51–59. (Співавтор – В.В. Іваненко).
159. Дмитро Яворницький у вирі мультикультурного Катеринослава: топонімічний проект 1906 р. як персонально-світоглядна та культурно-символічна презентація // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: С. І. Світленко (гол.) та ін. – Д., 2007. – Вип. V. – С. 83–103.
160. Роль иностранного элемента в оптимизации процесса колонизации и урбанизации Новороссии в раннемодерновую эпоху // Вопросы германской истории. Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах XIX – XX веков: Сб. науч. тр. / Отв. ред. С.И. Бобылева. – Днепропетровск: Пороги, 2007. – С. 43–57.
161. Генезис та еволюція міського самоврядування Катеринослава кінця XVIII – середини XIX ст. (проблеми синтезу російської імперської самоврядності та внутрішньої активності ранньомодерного урбаністичного середовища) // Придніпров’я: Історико-краєзнавчі дослідження: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – Вип. 4. – С. 5 – 25.
162. «Головний металург країни» – академік Іван Бардін (1883 – 1960) // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2007. – С. 182 – 187.
163. Ґенеза сакральної топографії Дніпровського Надпорожжя (чи існував на Монастирському острові монастир?) // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2007. – С. 223 – 235.
164. Євген Вучетич – творець монументальних шедеврів // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2007. – С. 216 – 220.
165. Михайло Шатров – журналіст, літератор, історіограф Дніпропетровська // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2007. – С. 23 – 35.
166. Нарис історії Катеринославського намісництва (1783 – 1796) // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2007. – С. 76 – 82.
167. Патріарх вітчизняної металургії. Академік Зот Некрасов (1908 – 1990) // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2008 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2007. – С. 8 – 12.
168. Ботанічний сад засновувався двічі: Історія створення унікального дендропарку // Дніпропетровський університет. – 2007. – № 3-4. – 6 лют.
169. Жалувана грамота на права і вигоди: Ювілей самоврядності – 220 років міській Думі Катеринослава // Наше місто. – 2007. – 27 берез. (Співавтор – А.Г. Болебрух).
170. 13 тайн дворца Потемкина. Необычная история необыкновенной резиденции. Часть II // Недвижимость в движении. – 2007. – 17 янв.
171. 13 тайн дворца Потемкина. Необычная история необыкновенной резиденции. Часть III // Недвижимость в движении. – 2007. – 24 янв.
172. 13 тайн дворца Потемкина. Необычная история необыкновенной резиденции. Часть IV // Недвижимость в движении. – 2007. – 31 янв.
173. Новый год придумал Цезарь. История любимого праздника // Мир праздника. – 2007. – № 12. – С. 48-52.

2008

174. Історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара / ред. кол.: М. В. Поляков (гол.) та ін. – 4-те вид., переробл і доповн. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 308 с. – Розділ 8. У пошуках оптимальної моделі розвитку в умовах пострадянських трансформацій (1991–1998). (Співавтори – В.В. Іваненко, А.Г. Болебрух, Є.І. Бородін).
175. Фактори ґенези та формування міст Катеринослава та Одеси (кінець XVIII – перша половина XIX ст.): досвід порівняльного аналізу // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди: Серія «Історія та географія». – Х.: ХНПУ, 2008. – Вип. 31. – С. 112–114. (Співавтор – А.П. Ященко).
176. Перший історіограф Катеринослава: Архієпископ Гавриїл (В.Ф. Розанов) і процес формування історіографії, історичної культури та самосвідомості міста / М. Е. Кавун // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. VI. – С. 73–87.
177. Севастопольський парк міста Дніпропетровська – місце поховання жертв Голодомору 1932–1933 рр. // Придніпров’я: Історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. 5. – С. 123–138. (Співавтор – В.І. Лойк).
178. Материалы личного фонда М. А. Штейна (Шатрова) в Государственном архиве Днепропетровской области: информационные возможности для историко-биографических и историко-краеведческих исследований Приднепровского региона (к 100-летию со дня рождения М.А. Штейна (1908 – 1985) // Спадщина: зб. наук. пр. / Державний архів Дніпропетровської області / ред. кол.: Н. В. Киструська та ін. – Д., 2008. – Вип. 2. – С. 77–90.
179. Форум істориків-краєзнавців Дніпровського Надпорожжя / М. Е. Кавун // Бористен. – 2008. – № 4. – С. 35.
180. Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908 – 1985). (До 100-річчя від дня народження): Біобібліографічний покажчик / Упорядн.: І. Голуб, М. Кавун. – Д.: Дніпропетр. обл. наук. біб-ка, 2008. – 32 с. (Співупорядник, автор біографічної статті та бібліографії).
181. Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908 – 1985). Нарис життя та творчості. Бібліографія опублікованих праць Михайла Шатрова (М.О. Штейна) з історико-краєзнавчої тематики // Літописець міста на трьох пагорбах Михайло Шатров (1908 – 1985). (До 100-річчя від дня народження): Біобібліографічний покажчик / Упорядн.: І. Голуб, М. Кавун. – Д.: Дніпропетр. обл. наук. біб-ка, 2008. – С. 4 – 16, 17 – 29.
182. Євген Вучетич – творець монументальних шедеврів (до 100-річчя від дня народження): Біобібліографічний покажчик / Укл. М. Кавун, С. Пономаренко, І. Голуб; Дніпропетр. обл. універс. наук. біб-ка. – Д.: ДОУНБ, 2008. – 12 с. (Співупорядник та автор біограф. статті).
183. «Катеринославський Ришельє»: Губернатор Андрій Фабр та становлення міста на Дніпрі // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2009 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С. 149-159.
184. Григорій Потьомкін – будівничий міста Катеринослава // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2009 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С. 172-184.
185. Три спроби утворення Ботанічного саду в Катеринославі – Дніпропетровську // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2009 р.: Бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2008. – С. 94-100.
186. Дмитро Павлович Пойда (1908–1992) – подвижник історичної науки і освіти в Дніпропетровську (Нарис життя та діяльності) // Пойда Дмитро Павлович (1908 – 1992): Біобібліографічний покажчик (до 100-річчя від дня народження) / Укл. В.В. Іваненко, М.Е. Кавун, О.С. Кучерук. – Д.: ДНУ імені Олеся Гончара, 2008. – С. 3 – 10. (Співавтор – В.В. Іваненко).
187. Пойда Дмитро Павлович // Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: Біобібліографічний довідник. – Д.: Вид-во ДНУ імені Олеся Гончара, 2008. – С. 389 – 391.
188. Удод Олександр Андрійович // Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара: Біобібліографічний довідник. – Д.: Вид-во ДНУ імені Олеся Гончара, 2008. – С. 511 – 513.
189. Праця, що перейшла у творчість, або слово про Валентина Іваненка // Валентин Васильович Іваненко. Ювілейна соната: Біографічні нариси. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – С. 100-106.
190. Путешествие по меннонитскому Екатеринославу–Днепропетровску // Российские немцы: Научно-информационный бюллетень. – М., 2008. – № 2 (54). – С. 24–30. (Соавтор – О.І. Безносов).
191. Праздники «рыцарей» и «амазонок» [23 февраля и 8 марта] // Мир праздника. – 2008. – № 1. – С. 75-79.
192. 1 апреля. История праздника // Мир праздника. – 2008. – № 3. – С. 16-23.
193. 1 мая. История праздника // Мир праздника. – 2008. – № 4. – С. 18-21.
194. Ивана Купала. Праздник любви, молодости и красоты // Мир праздника. – 2008. – № 5. – С. 26-30.
195. День независимости. История праздника // Мир праздника. – 2008. – № 7. – С. 8-11.

2009

196. Сады и парки в истории Екатеринослава–Днепропетровска. Книга 1. Парк имени Т.Г. Шевченко. – Д.: Герда, 2009. – 144 с.
197. Історія виникнення Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 114–121. (Співавтори: В. С. Савчук, В. Ф. Опанасенко, О. Є. Пахомов).
198. Постать професора М. П. Ковальського в контексті соціокультурної ситуації на Дніпропетровщині 1960–1980-х років // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки»: зб. наук. пр. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2009. – Вип. 14. – С. 17–22. (0,4 д. а.). (Співавтор – В. В. Іваненко).
199. Проблеми адаптації цивілізаційних концепцій Європейського Просвітництва у регіональному контексті Північного Причорномор’я (друга половина XVIII – початок XIX ст.) / М. Е. Кавун // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: зб. наук. пр. / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – Вип. 7. – C. 28–42.
200. Спасо-Преображенський собор: історія будівництва кафедрального храму Катеринослава // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2010 р.: Метод.-бібліогр. покажчик / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2009. – С. 63–76.
201. Катеринослав versus Новий Кодак: «урбаністична конкуренція» як феномен урбанізації Степового Пограниччя XVIII–XIX ст.: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.mkavun.narod.ru/genesis1.html. Розміщено 06.01.2009.
202. История банковского дела в Екатеринославе. Часть I // Хорошие новости: издание КБ «Кредит-Днепр». – Д., 2009. – № 3. – Июнь-июль. – С. 11.
203. История банковского дела в Екатеринославе. Часть II // Хорошие новости: издание КБ «Кредит-Днепр». – Д., 2009. – № 4. – Июль-август. – С. 14.

2010

204. Зародження історіографічних практик у ранньому Катеринославі // Вісник Дніпропетровського університету. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – № 1/1. – Серія: Історія та археологія. – Вип. 18 / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – С. 218–226.
205. Проблеми збереження національної самосвідомості української діаспори в сучасній Росії (за матеріалами Сибіру та Уралу) // Чорноморський літопис: наук. журнал / редкол.: В. А. Смолій (гол. ред.) та ін. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 1. – С. 46–50. (Співавтор – В. В. Іваненко).
206. Від буферного до внутрішнього регіону: еволюція ролі Степової України в управлінській політиці Російської імперії XVIII – першої половини XIX ст. / В. В. Іваненко, М. Е. Кавун // Чорноморський літопис: наук. журнал / редкол.: В. А. Смолій (гол. ред.) та ін. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 2. – С. 68–72. (Співавтор – В. В. Іваненко).
207. Особливості розвитку урбанізаційного процесу в Дніпропетровську в добу «соціалістичної модернізації» // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження: зб. наук. пр. / ред. кол.: С. І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – Вип. 8. – C. 160–185. (Співавтор – В. В. Іваненко).
208. Діячі державної влади та самоврядування в контексті історичного процесу на Дніпропетровщині // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 5–35. (Співавтори – С. І. Світленко, О. Б. Шляхов, О. А. Репан, О. В. Бойко, В. С. Мороз).
209. Воронцов Михайло Семенович (1782–1856) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 184–193.
210. Зубов Платон Олександрович (1767–1822) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 94–103.
211. Інзов Іван Микитович (1768–1845) / М. Е. Кавун, В. С. Мороз // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 174–183.
212. Коховський (Нечуй-Коховський) Василь Васильович (?–1794) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 132–139.
213. Ловягін Іван Ізотович (?–1863) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 264–269.
214. Петровський Григорій Іванович (1878–1958) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 434–443.
215. Фабр Андрій Якович (1789–1863) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 194–201.
216. Чертков Василь Олексійович (1726–1793) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 104–113.
217. Шевелєв Іван (?–?) / М. Е. Кавун // Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: історичні нариси: у 2 т. / відп. ред. С. І. Світленко. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2009. – Т. 1. – С. 260–263.
218. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт студентами історичного факультету / Уклад.: С. І. Світленко, Г. М. Виноградов, М. Е. Кавун; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д.: РВВ ДНУ, 2010. – 20 c. (Співавтори – С. І. Світленко, Г. М. Виноградов).
219. Зодчий Андріан Захаров та його «випадковий» катеринославський щедевр // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 р.: Методико-бібліогр. видання / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. – Ч. 2: Друге півріччя. – С. 42–46.
220. Перший генеральний план Катеринослава та його доля // Моє Придніпров’я: Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2011 р.: Методико-бібліогр. видання / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка; Упоряд. І. Голуб. – Д.: ДОУНБ, 2010. – Ч. 2: Друге півріччя. – С. 106–110.
221. Иван Старов – первый архитектор Екатеринослава // Недвижимость в движении. – 2010. – 3 марта.
222. Иван Старов – зодчий, начертавший Екатеринослав // Недвижимость в движении. – 2010. – 10 марта.
223. Загадка Клода Геруа. Академик из Франции, не ставший первым зодчим Екатеринослава // Недвижимость в движении. – 2010. – 17 марта.
224. Уильям Гесте – автор генерального плана Екатеринослава // Недвижимость в движении. – 2010. – 24 марта.
225. Николай Насеткин. Забытый архитектор раннего Екатеринослава // Недвижимость в движении. – 2010. – 31 марта.
226. Андреян Захаров – архитектор главного храма Екатеринослава // Недвижимость в движении. – 2010. – 7 апреля.
227. Ирония судьбы екатеринославского зодчего. Сергей Грязнов нашел последний приют в спроектированном им здании // Недвижимость в движении. – 2010. – 14 апреля.
228. Архитекторы петербургских дворцов и… храмов Екатеринослава [Людвиг Шарлемань и Петр Висконти] // Недвижимость в движении. – 2010. – 21 апреля. (Екатеринославский дуэт петербургских зодчих).
229. Брат великого писателя – губернский архитектор Екатеринослава [А. М. Достоевский] // Недвижимость в движении. – 2010. – 28 апреля.
230. Его здания были украшением города [архитектор Фердинанд Гаген] // Недвижимость в движении. – 2010. – 12 мая.
231. Екатеринославские шедевры харьковского зодчего [А. Н. Бекетов] // Недвижимость в движении. – 2010. – 19 мая.
232. Любимый архитектор «высшего общества» [А. И. фон Гоген] // Недвижимость в движении. – 2010. – 26 мая.
233. «Царский зодчий» украсил Екатеринослав храмом [Н. В. Султанов] // Недвижимость в движении. – 2010. – 2 июня.
234. Питерский зодчий построил судебный дворец в Екатеринославе [А. Н. Векшинский] // Недвижимость в движении. – 2010. – 9 июня.
235. Приют для бомжей в стиле модерн [архитектурная династия Харманских] // Недвижимость в движении. – 2010. – 16 июня.
236. «След» Бродницких в Екатеринославе [архитектурная династия Бродницких] // Недвижимость в движении. – 2010. – 23 июня.
237. Зодчий музеев, больниц и вокзалов [Г. И. Панафутин] // Недвижимость в движении. – 2010. – 30 июня.
238. Архитектор «золотого века» Екатеринослава [Д. С. Скоробогатов] // Недвижимость в движении. – 2010. – 7 июля.
239. Главный архитектор Екатеринослава [Д. С. Скоробогатов] // Недвижимость в движении. – 2010. – 14 июля.
240. Почему плавает «Озерка»? Наводнения в Екатеринославе: как это было? Часть 1 // Недвижимость в движении. – 2010. – 21 июля.
241. Лодки на проспекте. Наводнения в Екатеринославе: как это было? Часть 2 // Недвижимость в движении. – 2010. – 28 июля.
242. Яркий свет «тихого» архитектора [А. И. Миклашевский] // Недвижимость в движении. – 2010. – 4 авг.
243. Архитектурный «отец» екатеринославских театров [Ф. Ф. Булацель] // Недвижимость в движении. – 2010. – 11 авг.
244. Банк под императорской короной [архитектор В. А. Эстрович и Екатеринослав] // Недвижимость в движении. – 2010. – 18 авг.
245. Удивительные рекорды днепропетровских улиц // Недвижимость в движении. – 2010. – 8 сент.
246. Три лица Театрального бульвара // Недвижимость в движении. – 2010. – 15 сент.
247. Архитектурная диковинка Екатеринослава // Недвижимость в движении. – 2010. – 22 сент.
248. Днепропетровский «Бродвей». Часть 1 // Недвижимость в движении. – 2010. – 29 сент.
249. Днепропетровский «Бродвей». Часть 2. От Ленина до Серова // Недвижимость в движении. – 2010. – 6 окт.
250. Днепропетровский «Бродвей». Часть 3. От эпохи к эпохе // Недвижимость в движении. – 2010. – 13 окт.
251. Последний храм Екатеринослава строил… кубинский революционер [История Брянской (Николаевской) церкви] // Недвижимость в движении. – 2010. – 20 окт.
252. Екатеринославский след итальянской династии [зодчие братья Бернардацци] // Недвижимость в движении. – 2010. – 27 окт.
253. «Юность Днепра»: как появился первый квартал Набережной // Недвижимость в движении. – 2010. – 3 нояб.
254. «Украинский модерн» в Екатеринославе начался с… Трубы // Недвижимость в движении. – 2010. – 10 нояб.
255. Дома в стиле модерн от Дитриха Тиссена // Недвижимость в движении. – 2010. – 17 нояб.
256. Тюремное прошлое оперного театра // Недвижимость в движении. – 2010. – 24 нояб.
257. Кто построил «Асторию»? Загадка, разгаданная через сто лет // Недвижимость в движении. – 2010. – 1 дек.
258. Кому нужны памятники архитектуры? // Недвижимость в движении. – 2010. – 1 дек. (Соавтор – В. Попова).
259. «Украинский дом» от питерского зодчего // Недвижимость в движении. – 2010. – 8 дек.
260. Призраки старого Екатеринослава [скульптуры на фасадах домов] // Недвижимость в движении. – 2010. – 15 дек.
261. О чем могут рассказать скульптуры на фасадах домов // Недвижимость в движении. – 2010. – 22 дек.
262. Откуда родом Новый год? [История праздника] // Недвижимость в движении. – 2010. – 29 дек.

(С) 2007-2010 МАКСИМ КАВУН


Список публикаций М. Э. Кавуна за 2005-2006 гг.
Список публикаций М. Э. Кавуна за 1995-2004 гг.
Вернуться на главную

Hosted by uCoz